สมัครสมาชิก   เข้าระบบ  
dr.nopparathapol
ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค
P ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค
ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อีเมลติดต่อ
 
อ่าน: 1167
นโยบายที่สำคัญประการหนึ่งได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะใช้ประโยชน์จากไอทีให้ได้มากที่สุด เรามีทรัพยากรไอทีเยอะมาก เรามีสำนักคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมมากแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือ เราควรนำไอทีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการท... มีต่อ »
โดย ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค   ความคิดเห็น (2)
สร้าง: พฤ. 05 พ.ย. 2552 @ 19:33   แก้ไข: พฤ. 05 พ.ย. 2552 @ 19:41   ขนาด: 6997 ไบต์
อ่าน: 962
นโยบายหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถทำให้สำเร็จได้ คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด(Full Utilization) ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่ยอมรับจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการจัดอันดับให้เป... มีต่อ »
โดย ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค   ความคิดเห็น (0)
สร้าง: พฤ. 05 พ.ย. 2552 @ 16:25   แก้ไข: พฤ. 05 พ.ย. 2552 @ 16:28   ขนาด: 3845 ไบต์
อ่าน: 979
ต่อจากฉบับที่แล้ว 6. นโยบายพัฒนาหัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำมหาวิทยาลัยไม่อาจทำงานคนเดียวตามลำพัง หรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลได้ (Self-Centered Leader) ต้องอาศัยทีมงานที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อประชาคมมหาวิทยาลัย เป็น"ตัวช่วย"ที่สำคัญ ทั้งนี้สมาชิกของทีมงานของผู้นำควรมีค... มีต่อ »
โดย ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค   ความคิดเห็น (2)
สร้าง: พฤ. 05 พ.ย. 2552 @ 11:54   แก้ไข: พฤ. 05 พ.ย. 2552 @ 19:00   ขนาด: 7193 ไบต์
อ่าน: 971
ท่านBloggerและสมาชิกประชาคมบูรพาทุกท่านครับ ก่อนหน้านี้ผมได้นำเสนอว่านโยบายที่ดีควรตั้งอยู่บนทฤษฎีที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำเสนอกระบวนการนโยบายว่าควรประกอบด้วยอะไรบ้าง คราวนี้มาว่ากันด้วยนโยบายที่มีความเฉพาะเจาะจงลงไปเลย 1. นโยบาย"สานงานต่อก่องานใหม่"โดยการรับนโยบายเดิมที่ดำเนินมาบ้างแล้ว และเ... มีต่อ »
โดย ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค   ความคิดเห็น (3)
สร้าง: พฤ. 05 พ.ย. 2552 @ 00:16   แก้ไข: พฤ. 05 พ.ย. 2552 @ 00:16   ขนาด: 8600 ไบต์
อ่าน: 1066
ผมอยากเรียนให้ท่านblogger และสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยทราบถึงวิสัยทัศน์ มุมมอง แนวคิดเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องนโยบายที่จะนำมาพัฒนาม.บูรพาอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ควรตั้งอยู่บนแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสม แน่นอนว่า ทฤษฎีและหลักการอันเกี่ยว... มีต่อ »
โดย ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค   ความคิดเห็น (1)
สร้าง: พ. 04 พ.ย. 2552 @ 02:03   แก้ไข: พ. 04 พ.ย. 2552 @ 07:48   ขนาด: 6278 ไบต์
อ่าน: 848
เรื่องการนำมหาวิทยาลัยไปสู่ฝั่งฝันตามต้องการนั้น คงต้องอาศัยปัจจัยหลากหลายประการ หนึ่งในนั้นก็ได้นำเสนอมาหลายตอนแล้ว คือ ผู้นำหรือความเป็นผู้นำ ผู้นำมหาวิทยาลัยควรมีลักษณะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนองค์การมหาวิทยาลัยไปตามเจตนารมณ์หรืออุดมการณ์แห่งความเป็นอิสระ/เสรีภาพทางวิชาการ ... มีต่อ »
โดย ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค   ความคิดเห็น (1)
สร้าง: จ. 26 ต.ค. 2552 @ 01:28   แก้ไข: ศ. 30 ต.ค. 2552 @ 15:38   ขนาด: 10486 ไบต์
อ่าน: 1388
วันนี้ขอเสนอเรื่องที่อยู่ในกระแสต่อจากคราวก่อน นั่นคือ โมเดลผู้นำมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ มีรูปลักษณ์อย่างไร 1. ผู้นำมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการควรเป็น นักวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analyst) รู้กระบวนการนโยบายครบวงจร นโยบายใดนโยบายหนึ่งเกิดจากปัจจัยอะไร หรือใครเป็นผู้กำหนด กำหนดบนฐานความรู้ ความเช... มีต่อ »
โดย ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค   ความคิดเห็น (5)
สร้าง: ศ. 23 ต.ค. 2552 @ 21:18   แก้ไข: จ. 07 ธ.ค. 2552 @ 22:29   ขนาด: 9399 ไบต์
อ่าน: 1010
  4. ในระบบใหม่ ผู้นำไม่ควรเน้น"อำนาจนิยม"หรือบริหารแบบรวมศูนย์(Centralization) ระบบใหม่ไม่เอื้อต่อโมเดลการรวมศูนย์หรือรวบอำนาจ อำนาจควรถูก "กระจายมากกว่ากระจุก" อยู่ที่ตัวผู้นำ ระบบใหม่เป็นระบบการร่วมมือ(Collaboration)มากกว่าการแสดงอำนาจ การแข่งขันเอาชนะ เอาแพ้ เอาพวก โดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้... มีต่อ »
โดย ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค   ความคิดเห็น (6)
สร้าง: ศ. 16 ต.ค. 2552 @ 07:52   แก้ไข: ศ. 16 ต.ค. 2552 @ 10:18   ขนาด: 4666 ไบต์
อ่าน: 1026
หากจะถามว่า ความเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยระบบใหม่คืออะไร มีคุณลักษณะอย่างไร ในทัศนะของผู้เขียน มีสองสามประเด็นที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับภาวะผู้นำในมหาวิทยาลัยระบบใหม่ 1. ความเปลี่ยนแปลง ผู้นำมหาวิทยาลัยระบบใหม่ที่ไม่ใช้ระบบราชการเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน ควรให้ความสำคัญกับ "การเปลี่ยน... มีต่อ »
โดย ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค   ความคิดเห็น (1)
สร้าง: พฤ. 15 ต.ค. 2552 @ 19:09   แก้ไข: ศ. 16 ต.ค. 2552 @ 10:00   ขนาด: 3927 ไบต์
อ่าน: 959
ตัวแบบระบบราชการพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกโดยMax Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน เราท่านคงทราบกันดีว่า ชาวเยอรมันนี่เขาเก่งเรื่องระบบและเทคโนโลยีแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว สาระสำคัญของระบบนี้ได้แก่ การแบ่งงานกันทำตามความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้าน มีความเป็นทางการ การจัดสายและชั้นการบังคับบัญชา เน้นระบบเอก... มีต่อ »
โดย ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค   ความคิดเห็น (1)
สร้าง: พฤ. 15 ต.ค. 2552 @ 15:55   แก้ไข: ศ. 16 ต.ค. 2552 @ 10:01   ขนาด: 4986 ไบต์
JavaScript Badge:   with/without stylesheet