สมัครสมาชิก   เข้าระบบ  
ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ
อิงค์เจ็ท
P อิงค์เจ็ท
อีเมลติดต่อ
 
อ่าน: 24404
การตรวจรับพัสดุ
ศักดิ์ชัย ขำเจริญ

ด้วยการตรวจรับพัสดุเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการจัดซื้อพัสดุและการจัดจ้างทั่วไปที่ไม่ใช่การจ้างก่อสร้าง  เพราะหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้ตรวจรับและลงนามในบันทึกการตรวจรับพัสดุแล้ว จะนำพัสดุดังกล่าวเข้าบัญชีควบคุมพัสดุ หรือจะนำพัสดุดังกล่าวไปใช้งานไม่ได้ ซึ่งในการตรวจรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และข้อกำหนดเงื่อนไขในสัญญา เพราะหากทำการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญา หรือตรวจรับโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทำให้ราชการต้องได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์แล้ว  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจถูกตรวจสอบและถูกตั้งกรรมการสอบสวนความรับผิดในทางวินัย ทางแพ่ง ฯลฯ ได้ 
ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบ จึงขอนำระเบียบและสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุมากล่าวไว้ เพื่อนำไปใช้ประกอบในการตรวจรับพัสดุต่อไป    

1.       องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.       ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติแต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป กรณีกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือหลายท่านย้ายไปรับราชการที่อื่น หรือออกจากราชการต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบองค์ประกอบก่อนการตรวจรับ

2.       ซื้อครั้งเดียวกันห้ามแต่งตั้งกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

3.       การซื้อวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำคนหนึ่ง  ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นก็ได้

4.       มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์   กรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้

2. หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

              ระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 71 ได้กำหนดหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ดังนี้.-
1. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อน

2. ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้
    ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

3. โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

4. เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
       ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

5. ในกรณีที่ผู้ขายที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติให้รับรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนับ

6. การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจพ

7. ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี

กล่าวโดยสรุปก็คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจรับพัสดุที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้  กรณีผู้ขาย หรือผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามข้อกำหนดสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

1. ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ

สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อถือปฏิบัติตามหนังสือที่ นร.1305/5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544  ดังนี้.-
ในการตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วที่สุด  แต่อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ  ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร์
กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นพร้อมกับสำเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบด้วย
กล่าวโดยสรุป ก็คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายนำพัสดุมาส่งมอบและตรวจรับให้เสร็จโดยเร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ โดยไม่รวมวันที่ใช้ในการตรวจสอบหรือทดลอง (ถ้ามี) กรณีมีการตรวจสอบหรือทดลอง ให้ทำการตรวจรับปริมาณให้ครบจำนวนตามสัญญาไว้ก่อน  การตรวจรับจะสมบูรณ์ถูกต้องตามสัญญาก็ต่อเมื่อผลการตรวจสอบหรือทดลองมีผลใช้ได้  จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุตามสัญญาต่อไปได้

2. หากท่านเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุควรทำอย่างไร

ถ้าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ท่านควรดำเนินการดังนี้.-

1.       ศึกษาเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญา รายการคุณลักษณะเฉพาะ  แคตตาล็อก  ฯลฯ  ให้เข้าใจก่อนทำการตรวจรับ

2.       ทำการตรวจรับตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบพัสดุฯ  ข้อ 71 (ตามข้อ 2)

3.       ทำการตรวจรับให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดไม่ควรเกินระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนด คือ 5 วันทำการ นับแต่ผู้ขายนำพัสดุมาส่ง (ตามข้อ 3)

4.       ลงนามในบันทึกการตรวจรับพัสดุ และใบแจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาซื้อหรือจ้าง(กรณีมีการปรับ)

5.       กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับ จะต้องเป็นผู้เสนอให้ความเห็นในแต่ละกรณีเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ใช้ประกอบในการพิจารณาสั่งการในแต่ละครั้งด้วย ตามนัยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ.) 1305/11948  ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543

6.       การตรวจรับคณะกรรมการฯ ต้องมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติของคณะกรรมการฯ ต้องเป็นเอกฉันท์ กรณีมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นไว้เพื่อเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการเมื่อหัวหน้าส่วนราชการสั่งการ อย่างไรก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น

            กรณีตัวอย่างที่ กวพ. เคยตอบข้อหารือ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ {หนังสือที่ นร (กวพ.)1305/1104 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543}  สรุปได้ดังนี้.-

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม    ข้อ 35 วรรคหนึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ว่า คณะกรรมการตาม ข้อ 34 แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป.............................”  ดังนั้น กรณีส่วนราชการได้แต่งตั้ง นาย ก. เป็นประธานกรรมการ แต่งตั้ง นาย ข. เป็นกรรมการ และแต่งตั้งหัวหน้าแผนกอุปกรณ์การกำลังเป็นกรรมการ  ต่อมานาย ข. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกอุปกรณ์กำลัง ในการตรวจรับ นาย ก. ประธานกรรมการ และ นาย ข. ในฐานะกรรมการโดยชื่อและโดยตำแหน่งเท่านั้น  ทำการตรวจรับ  เป็นการตรวจรับที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ  เนื่องจากมีจำนวนกรรมการไม่ถึง 3 คน ไม่ครบองค์ประกอบตามระเบียบฯ ข้อ 35  กรณีนี้ หัวหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบ 3 คน ก่อน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ต่อไปได้
สรุป  กรณีกรรมการมีไม่ครบ 3 คน  ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการต้องแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบก่อน แต่ในวันตรวจรับจะมาครบหรือไม่ก็ได้แต่ต้องมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

2. การตรวจรับพัสดุก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา {หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร(กวพ.)1305/3968  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2544}
สรุปได้ดังนี้.-

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535   และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ข้อ 71(2)  กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ  ภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทสปอร์ตโทรทัศน์รายการ ตามล่าหาความจริง  ชึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.10 – 18.00 น.  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อส.มท. มาเป็นรายการ ถอดรหัส  ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 21.00 – 21.45 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ITV. ทีวีเสรี  โดยยังไม่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา  จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติตารางออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะลอ หรือระงับไว้จนกว่าจะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการได้ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทั้งผู้รับจ้างและทางราชการ กวพ. จึงเห็นควรใช้อำนาจ  กวพ.  ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12 (2) อนุมัติผ่อนผันให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจรับงานก่อนการได้รับอนุมัติให้แก้ไขสัญญาได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
สรุป  การตรวจรับพัสดุก่อนการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่ง กวพ. อาจพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็นว่ามีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่  ดังนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำ เพราะหากเหตุผลมีน้ำหนักไม่เพียงพอเหมือนกรณีนี้ กวพ. อาจไม่ผ่อนผันให้ก็ได้
ข้อสังเกต  ตามเรื่องที่หารือเป็นงานจ้าง แต่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ใช้ชื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เนื่องมาจาก

1.       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้กับงานซื้อและงานจ้างทั่วไปที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง

2.       คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้เฉพาะกับงานจ้างก่อสร้าง  ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานตามระเบียบฯ ข้อ.73  ควบคู่ไปด้วย

3. การตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงกับรายละเอียดที่เสนอ {หนังสือ ด่วนมาก ที่ นร(กวพ.)1305/8218  ลงวันที่ 13 กันยายน 2532}
สรุปได้ดังนี้.-

โดยหลักการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 71 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจรับพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ได้ตกลงกันไว้  กรณีผู้ขายส่งของไม่ตรงตามข้อกำหนดสัญญาให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ไม่ตรงกับรายละเอียดในสัญญา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหากหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นว่าสามารถนำมาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับผู้ขายยินยอมปรับลดราคาให้เหมาะสมกับความเป็นจริงหรือมีการชดเชยในส่วนที่ส่งมอบไม่ถูกต้องแล้ว  เห็นสมควรรับครุภัณฑ์ทั้ง 3 รายการตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วจะต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้มีรายละเอียดสอดคล้องกับข้อตกลงใหม่  โดยจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของระเบียบฯ ข้อ 136 กล่าวคือ จะต้องไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์  เมื่อได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ย่อมจะตรวจรับพัสดุตามสัญญาข้อตกลงใหม่ตามระเบียบต่อไปได้
ข้อสังเกต  จะเห็นว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับพัสดุที่มีรายละเอียดแตกต่างไปจากในสัญญามิได้ หากเห็นว่าสมควรจะตรวจรับและนำมาใช้ประโยชน์กับทางราชการตามวัตถุประสงค์ได้นั้น จะต้องเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ถูกต้องสอดคล้องกับพัสดุที่นำมาส่งให้และจัดทำข้อตกลงใหม่เสียก่อน  จึงจะทำการตรวจรับพัสดุดังกล่าวมาใช้ในราชการต่อไปได้

4. การส่งพัสดุตรวจพิสูจน {หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร(กวพ.)1305/5990  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2543} สรุปได้ดังนี้.-

การส่งพัสดุไปตรวจพิสูจน์ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาระเบียบฯ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้ จึงย่อมเป็นดุลพินิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างที่จะพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
สำหรับขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 71(2) ให้ทำการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา  กรณีมีการทดลองหรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้  ดังนั้น โดยหลักการหากไม่มีข้อตกลงในสัญญาไว้เป็นการเฉพาะ การจะส่งพัสดุไปตรวจพิสูจน์ในขั้นตอนของการตรวจรับพัสดุอย่างไรหรือไม่ จึงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ทั้งนี้ ผู้ที่จะทำการตรวจสอบควรเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะสามารถให้บริการในการตรวจพิสูจน์ได้ด้วย
ข้อสังเกต ในการตรวจรับพัสดุ จะมีการทดลองหรือตรวจสอบหรือไม่ก็ต้องดูเงื่อนไขในสัญญาว่ากำหนดไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้ก็จะต้องดำเนินการด้วยโดยเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตรวจรับ  (เช่น  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ,  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ฯลฯ)   หรือส่งไปทดลองคุณภาพ (เช่น สีตีเส้น , ลูกแก้ว ฯลฯ) จะต้องดูเงื่อนไขในสัญญาเป็นสำคัญและดำเนินการตามนั้น  กรณีในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ว่าจะมีหรือไม่อย่างไรก็อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

5. บทสรุป

จะเห็นได้ว่าในการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาให้ชัดเจน และทำการตรวจรับตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญา หากการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับไปไม่เป็นไปตามสัญญา  ซึ่งทำให้ทางราชการเสียประโยชน์หรือเกิดผลเสียหายกับทางราชการ หรือมีเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว ความรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  ซึ่งอาจต้องรับผิดตามบทกำหนดโทษตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 10  หรือผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 หรือทางแพ่ง อีกด้วย และอีกประการหนึ่งที่สำคัญจะต้องเข้าใจว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ในการตรวจรับพัสดุที่ซื้อ และตรวจรับงานจ้างทั่วไปที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างด้วย

สร้าง: ศ. 05 มิ.ย. 2552 @ 13:35   แก้ไข: ศ. 05 มิ.ย. 2552 @ 13:35   ขนาด: 52116 ไบต์
ความคิดเห็น
P
1. นกบินหลา
เมื่อ จ. 08 มิ.ย. 2552 @ 09:26
115 [ลบ]

ดีมากเลยครับ ปกติจะไม่รู้รายระเอียดมากขนาดนี้ มีตัวอย่าง อยากให้มีตัวอย่างหลายๆ กรณีครับ

ไม่มีรูป
2. พรทิพย์ พันธุมชัย
เมื่อ จ. 08 มิ.ย. 2552 @ 16:00
116 [ลบ]

ไม่ทราบว่ามีคู่มือหรือเปล่าค่ะ จะลบกลัวส่งให้ได้หรือไม่ไว้อ่านเป็นความรู้

ไม่มีรูป
3. พรทิพย์ พันธุมชัย
เมื่อ จ. 08 มิ.ย. 2552 @ 16:01
117 [ลบ]

ขอโทษค่ะ พิมพ์ผิด รบกวนจัดส่งให้ได้หรือไม่ค่ะ

ไม่มีรูป
4. gan
เมื่อ พฤ. 16 ก.ค. 2552 @ 10:26
126 [ลบ]

ธุรกิจที่ร้อนแรงที่สุด!!! รับสมัครต้นสายใน Asia เพิ่งเปิดตัวในเมืองไทยได้ปีกว่า รับรายได้หลักล้านกันไปแล้ว 11 คน หลักแสนหลายร้อยคน

ณ เวลานี้ คงไม่ใครสามารถหยุดยั้ง ธุรกิจที่ร้อนแรงที่สุดอย่าง AGEL ได้อีกต่อไปแล้ว เพียงแค่ปีกว่า ผู้นำทัพอย่าง นิติ สว่างทรัพย์ อดีตวิศวกรปิโตรเลียม ก็รับรายได้จาก AGEL ไปแล้วกว่า 4 ล้านบาทต่อเดือน ขึ้นแท่นเป็นนักธุรกิจที่ทำรายได้สูงสุดของเมืองไทยไปทันที

ซึ่งก็เป็นไปตามคาดกับธุรกิจ AGEL ที่เปิดตัวในโลกได้เพียง 3 ปีกว่า แต่สามารถดึงดูดขุนพลผู้นำธุรกิจเครือข่ายทั่วทุกมุมโลก ให้ตบเท้าเข้าสร้างความยิ่งใหญ่ให้ AGEL อย่างร้อนแรง ไม่ว่าจะเป็น...

Mr.Randy Gage นักฝึกอบรมธุรกิจเครือข่าย อันดับ 2 ของโลก

คุณชนิดา บูรณะบุตร อดีตเบอร์ 1 จาก Synergy ผู้นำธุรกิจเครือข่ายระดับท็อปในประเทศสหรัฐอเมริกา (ผู้ซึ่งประธานาธิบดีจอร์ช ดับเบิลยู บุช เคยเชิญให้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในช่วงที่บุชหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา) ซึ่งขณะนี้ได้กลายเป็นนักธุรกิจเอเจลที่มีรายได้สูงสุดในโลก โดยมีรายได้สะสมเกือบ 100 ล้านบาทใน 2 ปี(คนไทยทำได้)

คุณพรภวิษย์ (ดนุ) วงศ์ประเสริฐ นักธุรกิจ 3 ล้านบาท/เดือน จาก Sporton Food Matrix

คุณธเนตร วงษา ผู้นำที่มียอดสูงสุดของโสม เกาหลี (Royal Health Care)

คุณนิติ สว่างทรัพย์ อดีตยอดนักขายเงินล้านจาก Tahitian Noni

คนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทิ้งรายได้ 7 หลักต่อเดือน เดินทัพเข้าสู่ธุรกิจ AGEL ทั้งนั้น

คุณคิดว่า...นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือ?

คุณคิดว่า...นักธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ 1-3 ล้านบาท/เดือนอยู่แล้ว จะทิ้งธุรกิจเก่าไปหาธุรกิจที่ไม่มีอนาคตงั้นหรือ?

ที่สำคัญ ก็คือ...บริษัท Agel Enterprise ได้ สคบ. และ อย. แล้ว

และที่สำคัญ ก็คือ...เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสหรัฐอเมริกาเมื่อ Randy Gage เข้ามาร่วมธุรกิจกับ Agel หลังจากนั้นเพียงไม่นาน Agel ทั้งในสหรัฐอเมริกา และอิสราเอล ก็พุ่งทะยานสู่การเป็นบริษัทเครือข่ายที่โตเร็วที่สุด!!!

คุณกำลังพบกับ...สุดยอดบริษัทเครือข่ายที่เติบโตเร็ว และมั่นคง

คุณกำลังพบกับ...สุดยอดสินค้าที่คุณภาพสูง โดดเด่น และไม่เหมือนใคร

คุณกำลังพบกับ...สุดยอดแผนรายได้ ที่ทำได้ทั่วโลก ไม่มีการตัดยอด และหยุดทำได้จริง

คุณกำลังพบกับ...สุดยอด Timing ของบริษัทที่จะเติบโตเป็นพันล้านเหรียญ

คุณกำลังพบ...สุดยอดทีมงานและผู้บริหารที่มีประสบการณ์เครือข่ายรวมกันหลายสิบปี

ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้...ไม่ต้องสงสัยเลยว่า...ไม่ว่าอย่างไร Agel ต้องเติบโตเป็นธุรกิจพันล้านเหรียญอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะมีคุณ หรือไม่มีคุณเท่านั้นเอง คุณเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจ

ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจ Agel ผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรกับมันเลย

สิ่งที่น่าเสียใจที่สุด ที่ทุกคนจะพูดเมื่อโอกาสทองผ่านไปก็คือ “ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ฉันจะ...............”

ข้อมูลเบื้องต้น Agel เปิดตัวพร้อมกัน 10 ประเทศทั่วโลก เพียงปีกว่าขยายไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ยอดขายหลายร้อยล้านบาทต่อเดือน

ผู้บริหารทั้งไทยและสำนักงานใหญ่ มีประสบการณ์สร้างธุรกิจเครือข่ายพันล้านกับบริษัทยักษ์ใหญ่มาก่อน

สินค้านวัตกรรมใหม่ พลิกโฉมอุตสาหกรรม Wellness (สุขภาพ และความงาม) ที่ได้รับรางวัลมากมาย และเพียงแค่ปีที่ 3 ก็ทำยอดขายถล่มทลายทั่วโลกเกือบหมื่นล้านบาท

นักธุรกิจเครือข่ายระดับโลกร่วมธุรกิจแล้วหลายท่าน เช่น Randy Gage ผู้ฝึกสอนธุรกิจเครือข่ายระดับโลก http://www.i-amagel.com/opp.php?id=kantawat

โรเบิร์ต คิโยซากิ (ผู้เขียนหนังสือชุดพ่อรวยสอนลูก) ซึ่งกล้าเอ่ยชื่อธุรกิจ Agel ว่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน

และพอลเซ็น พิวเซอร์ (ผู้เขียนหนังสือ Wellness Revolution-The Next Trillion) บรรยายเรื่อง “ทำไมเราถึงแนะนำธุรกิจเครือข่าย”

และเพียง 1 ปีกว่าที่ Agel เปิดตัวในประเทศไทย ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า "Agel เป็นธุรกิจที่มีระบบสร้างเศรษฐีใหม่ ที่ดีที่สุดในเมืองไทย"

ด้วยยอดขายปีแรก(2008) 485 ล้านบาท ก็ส่งผลให้ติดอันดับ Top Ten ธุรกิจ MLM ที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทย

ที่สร้างรายได้หลักหมื่นให้ผู้ทำธุรกิจมากกว่า 2,000 คน

และมีผู้มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนเกือบ 200 คน

มีผู้มีรายได้มากกว่า 200,000 บาทต่อเดือนมากกว่า 60 คน

ผู้มีรายได้มากกว่า 400,000 บาทต่อเดือนเกือบ 20 คน

และมีผู้นำที่มีรายได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน 11 คน

รวมถึงมีผู้ที่ได้รับกองทุนรถเบนซ์อีกกว่า 16 คน

โดยในปี 2009 นี้ ผู้นำ Agel ประเทศไทย ประกาศฟันธงยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาทแน่นอน!!!

แล้วคุณหล่ะ??? ต้องการเป็นนักธุรกิจ Agel ที่รับรายได้เท่าไหร่???

โอกาสดีมาถึงแล้ว!!! สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถทดลองงานฟรีได้ 30 วัน โดยคุณจะได้รับทั้งหมดนี้ฟรี

1. CD "รวยฝ่าวิกฤต" ทำอย่างไรจึงจะรับรายได้เดือนละ 1 แสนถึง 1 ล้านบาทต่อเดือนภายใน 1-3 ปี รวมถึงวิธีพิชิตกองทุนรถเบนซ์

2. COURSE อบรมวิธีการทำธุรกิจ โดยเป็นระบบการสอนงานทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ หรือ e-commerce เต็มรูปแบบ

3. WEBSITE ที่ให้ท่านเริ่มธุรกิจได้ทันที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. ระบบการติดตั้งการประชุมแบบ CAMFROG ที่ให้คุณทำงานง่ายขึ้น และสามารถ sponsor ได้ทั่วประเทศและมากกว่า 54 ประเทศทั่วโลก

5. ผลิตภัณฑ์ AGEL ที่ให้คุณทดลองฟรี!

หาก ท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจพันล้านเหรียญ ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่คุณกัน084-1663006 หรือ ganoic_cool@hotmail.com,ganagel@gmail.com

และท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนได้ที่ http://www.i-amagel.com/opp.php?id=kantawat

เดือนละล้านคุณทำได้

ไม่มีรูป
5. kanok
เมื่อ ส. 19 ก.ย. 2552 @ 15:11
136 [ลบ]

กรณีงานครบเสร็จสมบูรณ์ แต่กรรมการไม่ยอมเซ็นตรวจรับงาน จะสามารถทำอย่างไรกับกรรมการได้ค่ะ รบกวนตอบด่วน

ไม่มีรูป
6. Sears Parts
เมื่อ พ. 30 ก.ย. 2552 @ 18:59
153 [ลบ]

ละเอียดมากเลย และมีประโยชน์มากๆเลยครับ

sears parts

ไม่มีรูป
7. อมรมนตรา
เมื่อ พ. 07 ต.ค. 2552 @ 16:33
160 [ลบ]

การเป็นพยาน ในการตรวจรับมีผลอย่างไรบ้างคะ

ไม่มีรูป
8. อัจฉรา
เมื่อ ศ. 01 ต.ค. 2553 @ 19:40
359 [ลบ]

อยากทราบว่าหน้าที่ของจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องทำการหักภาษี ณที่จ่ายด้วยหรือไม่

ไม่มีรูป
9. นิด
เมื่อ อา. 31 ต.ค. 2553 @ 10:11
367 [ลบ]

ระเบียบ

ไม่มีรูป
10. ไม่แสดงตน
เมื่อ จ. 07 มี.ค. 2554 @ 21:19
438 [ลบ]

แล้วในกรณีที่เชิญผู้เชี่ยวชาญ กรณีมีการทดลองหรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ เราสามารถเบิกค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไร

ไม่มีรูป
11. ขจร
เมื่อ ส. 28 พฤษภาคม 2554 @ 20:48
523 [ลบ]

ช่วยตอบ ของคนที่ 10 นิดนะครับ ผมก็มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันครับ

ไม่มีรูป
12. ไม่แสดงตน
เมื่อ พฤ. 17 พ.ย. 2554 @ 08:27
1157 [ลบ]

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเราจะสามารถแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่และแต่งไว้ได้หลายคนได้หรือไม่เพื่อแต่งละแผนกมีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุร่วมกัน

ซึ่งถ้าเราแต่งตั้วไว้ล่วงหน้าจะผิดระเบียบหรือไม่

ไม่มีรูป
13. Artur
เมื่อ พฤ. 15 มี.ค. 2555 @ 12:16
2415 [ลบ]

You write so hosntely about this. Thanks for sharing!

ไม่มีรูป
14. Mayte
เมื่อ พฤ. 15 มี.ค. 2555 @ 13:04
2417 [ลบ]

This is the perfect way to break down this infomratoin.

ไม่มีรูป
15. isfkcf
เมื่อ ส. 17 มี.ค. 2555 @ 21:03
2539 [ลบ]

yl4JEp <a href="http://ehzpvbvjezfo.com/">ehzpvbvjezfo</a>

ไม่มีรูป
16. วรรณา รัตติธรรม
เมื่อ ศ. 06 เม.ย. 2555 @ 10:15
2849 [ลบ]

ขอทราบว่ากรณีที่สัญญายังมิได้มีการลงนาม แต่กรรมการไปทำการตรวจรับ

และมีความเห็นว่าเนื้องานที่ทำการตรวจรับแล้วมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง

ตามสัญญา เห็นควรรับไว้ใช้งานได้ จะถือว่าถูกต้องหรือไม่ (การตรวจรับ

ก่อนลงนามสัญญาได้หรือไม่) สัญญาผูกพันแล้วหรือไม่ ขอความรู้ด้วยนะคะ

พอดีเจอปัญหานี้อยู่พอดี แต่นักกฎหมายที่ทำงาน (เพิ่งจบ) ให้ความเห็นว่า

สามารถกระทำได้ค่ะ รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ไม่มีรูป
17. william
เมื่อ พฤ. 01 พ.ย. 2555 @ 14:31
3341 [ลบ]

I didn’t realize that this issue was so important hermes bags and so universal. You certainly put it in perspective for me.

ไม่มีรูป
18. john
เมื่อ พ. 28 พ.ย. 2555 @ 09:13
3538 [ลบ]

I will bookmark your the hermes blog blog and take the feeds.

ไม่มีรูป
19. jum
เมื่อ พฤ. 21 ก.พ. 2556 @ 15:56
3810 [ลบ]

กรรมการตรวจรับวัสดุเกิน10,000 บาทใช้ประธาน1 กรรมการ2 คน กรรมการใช้ข้าราชการไม่จำเป็นต้องระดับ3 ขึ้นไปได้ไหม ลูกจ้างประจำได้นะคะ

ไม่มีรูป
20. aom
เมื่อ พฤ. 28 พ.ย. 2556 @ 21:40
3995 [ลบ]

สงสัยว่า

ข้อแตกต่างระหว่างการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้างต่างกันอย่างไร

เนื่องจากพนักงานทางองค์การของเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เข้าใต่างกัน

ในบางกรณีว่า กรณีนั้นๆ จะเรียกว่าเป็นการตรวจรับพัสดุ หรือการตรวจการจ้าง

มีข้อสังเกตุและิิิวิธีการแยกอย่างไร

ใครทราบส่งคำตอบให้ด้วยที่ e-mail ที่ให้ไว้ข้างต้น

"ขอบคุณค่ะ"

ไม่มีรูป
21. yah
เมื่อ พฤ. 10 ก.ค. 2557 @ 13:08
4050 [ลบ]

กรณีมีการออกอากาศ 17-21 กรรมการต้องตรวจรับวันไหนวันสุดท้าย หรือทุกวัน ถ้าหากตรวจทุกวันในหน้า ตรวจรับงานจ้าง ต้องทำอย่างไหรค่ะ

ไม่มีรูป
22. apple
เมื่อ จ. 25 ส.ค. 2557 @ 16:32
4053 [ลบ]

พอดีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ

เนื่องจากมีเคสได้ทำการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ในราคา 10000 บาท ถ้วน

แล้วจะต้องมีกรรมการตรวจรับกี่ท่าน

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.89.173.143
  เรียกใช้งานตัวจัดการข้อความ
ข้อความ:
 
รหัสสุ่ม: (ใส่รหัสสุ่มที่แสดงไว้ด้านบน)